Veřejná zakázka: BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9446
Systémové číslo: P17V00001142
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/062
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.10.2017
Nabídku podat do: 24.10.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Štípský potok II, ř. km 0,000-0,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je na vodním toku Štípský potok v říčním kilometru 0,000-0,600, k.ú. Kostelec u Zlína plánována obnova břehového dřevinného porostu. Kostra břehového porostu je na obou březích tvořena téměř jednodruhovým porostem jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). Naprostá většina jasanů je viditelně napadena houbovým onemocněním, způsobeným houbou Chalaria fraxinea . Odstranění nejvíce poškozených dřevin proběhlo již na přelomu roku 2016 a 2017 během I. stupně obnovy břehového porostu. Nyní se zde nachází vzrostlé jasany s mírnějšími projevy nekrózy, jakož i plně odumřelí jedinci. Projekt tedy řeší odstranění zbylých jasanů ztepilých a novou výsadbu dřevin, které převezmou funkci břehového porostu. V rámci údržby dřevinného břehového porostu bude realizováno kácení (SO01), výsadba (SO02), a následná péče o vysázené dřeviny po dobu 1 roku (SO03). Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.
Dále bude probíhat následná péče o výsadbu v intervalu dvou let od data ukončení prací. Pro každý rok bude uzavřena nová smlouva dle zpracované cenové nabídky zhotovitele (bude zachována „cena jednotková“, celkové množství MJ bude aktualizováno dle aktuálního stavu v terénu).

Vodní tok: Štípský potok
IDVT: 10200947
ČHP: 4-13-01-0330
k. ú.: Kostelec u Zlína
ř. km: 0,000-0,600

Zakázka bude provedena dle dokumentace údržbových prací v břehovém porostu „BP Štípský potok II, ř. km 0,0-0,6 " zpracované včetně rozpočtu společností Arvita P spol. s r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, hlavní projektant: Ing. Hedvika Psotová, ČKA 01 993, projektant: Mgr. Kristýna Marvanová, IČO:60706708, DIČ:CZ60706708 a dle podmínek všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Kostelec u Zlína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 425 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky