Veřejná zakázka: Žihlický potok, ř.km 0,650 - 3,450 a prav. přítoky - stav. práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9447
Systémové číslo: P17V00001143
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.10.2017
Nabídku podat do: 24.10.2017 09:00
Otevírání obálek: 24.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žihlický potok, ř.km 0,650 - 3,450 a prav. přítoky - stav. práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Koryta toků jsou v zájmových úsecích upravená. V současné době jsou koryta toku zanesená sedimentem, v některých úsecích nadprůměrně. Na několika místech je poškozeno boční opevnění koryt a začíná se tvořit eroze břehů.
V úseku ř.km 0,884 – 0,993 se za opevněním z oplůtků nacházejí na pravém břehu menší nátrže.
V úseku ř.km 1,089 – 1,246 jsou značně zaneseny a podmáčeny bermy koryta toku.
V úseku ř.km 2,100 – 2,800 se v obou březích nacházejí výmoly za opevněním z polovegetačních tvárnic. V přechodu mezi upravenou a neupravenou částí toku, v ř.km 2,040 je nátrž v pravém břehu a hluboký výmol ve dně.
V upraveném korytě došlo k usazení sedimentu, který zmenšuje příčný průtočný profil koryta toku. K zanášení sedimentem a tvorbě nátrží přispívají v menším množství i porosty, rostoucí v průtočném profilu koryta. Předmětný úsek toku se nachází z menší části v intravilánu obce, ve zbylé části prochází mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Pro správnou funkci melioračního detailu je třeba plně obnovit průtočnou kapacitu koryta.

Z koryt bude odstraněn sediment v množství celkem dle bilancí v řezech 1724,90 m3.
V obci Žihle, kde potok tvoří kynetu a širší oboustrannou bermu bude zejména mezi oběma mostními objekty ve správě SÚS PK a obce odstraněna prokořenělá zemina se sedimenty z obou berem v tl. 50 cm a nové bermy budou projekčně vytvořeny se spádem směrem do kynety dle původního projektu s doplněném vhodnou zeminou s ohumusováním a zatravněním.
Břehové nátrže popsané výše budou sanovány záhozem z lomového kamene hmotnosti 80 až 200 kg (80 % hmotnosti kamene 200 kg) s urovnáním líce v množství odhadem cca 51,50 m3 v nátržích Žihlického potoka. Výmoly za vegetační dlažbou budou sanovány záhozem z kameniva fr 63 – 125 mm s urovnáním líce v množství cca souhrnně 20 m3. Kamenivo 63-125 mm za plůtkem představuje objem 34,61 m3.
Předpokladem je, že odvoz sedimentu bude prováděn na pozemek parc.č. 1 907 k.ú. Pastuchovice – ostatní plocha/manipulační plocha.
Z průtočného profilu koryt toků a břehů budou odstraněny určené a vyznačené dřeviny.
Stavba je rozdělena na tři samostatné stavební objekty:
SO 1 – Žihlický potok
I.úsek ř.km 0,650 – 1,250
II. úsek ř.km 2,040 – 3,450
SO 2 – PP Žihlického od Na Bažinách
SO 3 – PBP Žihlického V Dědek
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „Žihlický potok, ř.km 0,650 – 3,450 as pravobřežní přítoky“, vypracované Ing. Alfrédem Samkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, č. ČKAIT 0200072, projekční kancelář Ing. Alfréd Samek Projektování vodohospodářských a vodních staveb, Brojova 15, 326 00 Plzeň

Na akci bylo vydáno:
- sdělení k ohlášení udržovacích prací, Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, 19.4.2017, č.j.: OŽP/5257/17 Mach
- koordinační stanovisko, Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, 25.1.2017, č.j.: OŽP/24531/16 Mach
- vyjádření k akci, Městský úřad Kralovice, odbor výstavby, 9.1.2017, č.j.: OV/500/17 HEL
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, Obecní úřad Pastuchovice, 22.2.2017, č.j.: 21/17
- rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin, Obecní úřad Žihle, 21.2.2017, č.j.: 82/17 a 2.8.2017, č.j.: 269/17
- vyjádření, Vodárna Plzeň a.s., 24.2.2017, zn.: 2017/01192
- souhrnné stanovisko, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 22.3.2017, č.j.: 11434/2017-SŽDC-OŘ PLZ-OPS-220/Kov
- vyjádření, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 24.1.2017, zn.: 140/17/SÚSPK-PS/MP
- vyjádření, Český rybářský svaz, z.s., západočeský územní svaz, 22.12.2016, zn.: 457/16
- vyjádření, Český rybářský svaz, místní organizace Plasy, 23.1.2017
- vyjádření k akci, 1.2.2017
- souhlasné vyjádření, FINE DREAM, s.r.o., 2.2.2017
- vyjádření k akci, Obec Žihle, 4.1.2017
- vyjádření k akci, Obec Pastuchovice, 5.1.2017
- stanovisko k PD, Krajská hygienická stanice Plzeňského krajese sídlem v Plzni, 23.12.2016, č.j.: KHSPL/32175/21/2016
- vyjádření ke stavbě, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 27.12.2016, SBS 41178/2016/OBÚ-06/1
- vyjádření ke stavbě, Česká geologická služba, 28.12.2016, CGS630/16/06686/XII/1042
- vyjádření k záměru, Suhox 2, s.r.o., 30.1.2017
- souhlas s realizací akce, Čepro, a.s., 31.1.,2017, č.j: 8883/16
- poskytnutí součinnosti, Bílovská zemědělská, 7.2.2017
- vyjádření k existenci sítí a připravovanému projektu, Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, 10.2.2017, SPU 650518/2016
- vyjádření, Dopravní inspektorát, územní odbor Plzeň- venkov, 8.2.2017
- vyjádření, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 16.1.2017, 914/2017-SŽDC-OŘ PLZ-OPS-1098/19/Kov
- stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, 6.2.2017, 924/2017/342/Pa
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury


Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Žihle

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 476 396 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků