Veřejná zakázka: Radějovka km 12,302 - 13,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9495
Systémové číslo: P17V00001191
Evidenční číslo zadavatele: S957/2017/154
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-029785
Datum zahájení: 25.10.2017
Nabídku podat do: 28.11.2017 09:00
Otevírání obálek: 28.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Radějovka km 12,302 - 13,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy stávajících podélných a příčných objektů hrazení bystřin. Stavebním pozemkem je pozemek vodního toku v majetku investora a okolní pozemky většinou v majetku Obce Radějov.
Stavbu tvoří jeden stavební objekt SO 01 HB Radějovka, km 12,388 – 13,000
Celková délka úpravy řešeného úseku koryta toku je 612 m.

Stavba obsahuje opravu části příčného spádového objektu, odtěžení štěrkových sedimentů, opravu dřevěného kuláčového prahu, modernizaci a doplnění podélného opevnění a stavební úpravy stávajících poškozených příčných spádových objektů na objekty skluzové. Součástí stavby je i kácení stromů, odstranění keřů, odstranění stávajících betonových prefabrikátů z podélného opevnění a bourání části kamenného zdiva stávajících příčných objektů.
Navržené stavební úpravy mění konstrukční technické řešení stavby: dochází k výměně stávajících betonových prefabrikátů za kamennou rovnaninu (včetně patky) a stávající poškozené spádové stupně a prahy budou upraveny na skluzové objekty.
V rámci přípravných prací dojde k vykácení stromů, odstranění keřů, odstranění pařezů, bude zřízena ochrana kmenů stromů na okraji staveniště a bude provedena úprava přístupových tras na staveniště. Před započetím stavebních úprav bude provedeno odtěžení štěrkových sedimentů na úroveň (do tvaru) původního koryta a rozhrnutí sedimentu na pozemku toku v obvodu staveniště. Tím se obnaží stávající pohřbené konstrukce a bude možno posoudit skutečný rozsah poškození stavebních objektů vůči rozsahu stanovenému touto projektovou dokumentací.

Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „HB Radějovka v km 12,302 - 13,000“, zpracované firmou A.KTI, s.r.o., lesnická a zemědělská projekční kancelář, Boženy Antonínové 251/1, 621 00 Brno, IČ: 63478722, doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. – AI 1001883
Autorizovaný inženýr pro obor Stavby pro plnění funkce lesa
Autorizovaný inženýr pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační.
Stavba bude realizována dle podmínek stavebního povolení vydaného MěÚ Veselí nad Moravou, OŽPaÚP, č.j. MVNM/37255/2015/ŽPÚP ze dne 30.11.2015, NMP 17.12.2015 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Radějov u Strážnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 726 403 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s. r. o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky