Veřejná zakázka: BP Čermná v km 0,000-2,640 - údržba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9501
Systémové číslo: P17V00001197
Evidenční číslo zadavatele: 951/2017/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.10.2017
Nabídku podat do: 08.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Čermná v km 0,000-2,640 - údržba
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení údržby břehového na vodním toku Čermná v úseku ř. km 0,000-2,640 v k. ú. Heřmánky nad Odrou, Spálov, Klokočůvek, Kamenka (blíže viz situace-příloha č. 6 této výzvy). V rámci údržby břehového porostu bude provedena těžba předem označených listnatých stromů (143 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin, které zasahují do průtočného profilu vodního toku. Z celkového výše uvedeného počtu stromů (143 ks) investor předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u 70 ks stromů – směrové nebo rizikové kácení (plošina, stromolezec). Lokalizace pracovního prostoru je orientačně zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 6 této výzvy). Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z října 2017, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem (viz příloha č. 4 a 7 této výzvy).
V rámci údržby břehového porostu budou mimo jiné pokáceny stromy, které jsou nakloněny nad souběžně vedoucí komunikaci a ohrožují bezpečnost silničního provozu na silnici č. 442 mezi Vítkovem a Heřmánkami nad Odrou. Před vstupem na silniční pozemek (p.č. 584/2 v k. ú. Heřmánky nad Odrou a 1046/1 v k. ú. Klokočůvek) musí být splněny podmínky SSMSK střediska Nový Jičín, které jsou uvedeny ve vyjádření č. j.: SSMSK/2017/26412, ze dne 27. září 2017 a SSMSK/2017/28367, ze dne 19. října 2017 (příloha č. 9 této výzvy).

Vzhledem k výše uvedeným ztíženým podmínkám prací důrazně doporučujeme všem dodavatelům před podáním nabídky účastnit se prohlídky místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy.

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Oznámení o kácení dřevin mimo les dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, na vodním toku Čermná bylo podáno na místně a věcně příslušný MěÚ Odry, odbor životního prostředí dne 25. 9. 2017 pod č. j.: LCR/004332/2017. MěÚ Odry vydal vyjádření k oznámenému kácení dřevin mimo les dne 02. 10. 2017 pod č. j.: MěÚO/20522/2017, které je přílohou č. 8 této výzvy.
Místo plnění: IDVT: 10100718, k. ú.: Heřmánky nad Odrou, Spálov, Klokočůvek, Kamenka, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 365 514 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky