Veřejná zakázka: LC Marklovický borek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9515
Systémové číslo: P17V00001211
Evidenční číslo zadavatele: S911/2017/447
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.10.2017
Nabídku podat do: 16.10.2017 09:00
Otevírání obálek: 16.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Marklovický borek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Marklovický Borek je stávající zpevněná lesní cesta kategorie 1L délky 0,904 km a šířky vozovky 3,5 m ve staničení km 0,000-0,310 a 3,0 m ve staničení 0,310-0,904. Odvodňovací příkopy jsou částečně po obou stranách vozovky. Vzhledem k rovinatosti okolního terénu se v lesních porostech i na samotné komunikaci zdržuje voda, což vede k podmáčení konstrukcí a tvorbě kolejí a výtluků. Dlouhodobá vlhkost konstrukcí způsobuje rozbahněná místa v komunikaci. Kromě opravy krytu komunikace a zpevnění stávajících sjezdů, točen a skládek bude provedeno také vybudování dvou nových hospodářských přejezdů v km 0,904.

Oprava krytu komunikace:

Bude provedeno stržení vymačkaných krajnic, stržení bahna a úprava pláně se zhutněním v komunikaci, na sjezdech skládkách a točnách. V úseku 0,794-0,904 budou odstraněny pařezy a odkopán břeh. V místech výtluků a kolejí bude rozryt kryt a provedeno vyspravení ŠD fr. 0/63 tl.120 mm se zhutněním. Podmáčená místa v úseku km 0,450-0,794 budou zpevněna kamenivem fr. 63/125 tl.200 mm se zhutněním. Sjezdy, točny a skládky budou zpevněny kamenivem fr. 63/125 tl.200 mm se zhutněním. V celé ploše komunikace, sjezdů, skládek a točen bude položena vrstva ŠD fr.0/63 prům. tl.120 mm se zhutněním. Sklon krytu komunikace bude pultový 3% dle konfigurace terénu. Odvodnění bude do stávajících příkopů nebo do přilehlých porostů v majetku investora. Staničení, skladby a rozměry skládek, sjezdů a točen je blíže specifikováno v grafické části této PD, podobně jako řezy a skladby komunikace.

Výstavba nových hospodářských sjezdů:

Budou provedeny odkopávky a úprava převýšení v ploše sjezdů, včetně rýh pro uložení trub a základů čel. Do podsypu budou osazeny PE trouby DN 500 a provede se jejich obsyp štěrkopískem s postupným hutněním. Budou vybudována čela hospodářských sjezdů z lomového kamene na maltu cementovou na základové pásy z prostého betonu C 12/15. U jednoho propustku bude proveden těžký zához z lomového kameniva na vtoku i výtoku. Bude provedena úprava pláně se zhutněním v ploše sjezdů a dále bude provedena skladba krytu sjezdů: kamenivo fr. 63/125 tl.200 mm a kamenivo fr.32/63 tl.100 mm, s hutněním každé vrstvy. Skladby a rozměry sjezdů, včetně propustků, je blíže specifikováno v grafické části této PD.
Místo plnění: LS Ostrava, R07 Louky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 969 229 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, 3. patro- podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky