Veřejná zakázka: PP Zarembčoku v km 1,016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9545
Systémové číslo: P17V00001241
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/133
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 01.11.2017 09:00
Otevírání obálek: 01.11.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Zarembčoku v km 1,016
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu charakteru úprav vodních toků. Jedná se o odstranění havarijního stavu v místě sesuvu svahu do koryta vodního toku PP Zarembčoku v km 1,016. Sesuv je nadále aktivní dle závěrů inženýrskogeologického průzkumu z 07/2017, stejně jako nedaleké další dvě nátrže níže po toku. Současný stav je z hlediska stability svahu nevyhovující a ohrožuje tak souběžně jdoucí obecní komunikaci, která zajišťuje dopravní dostupnost k obydlím v Bukovci, místní části zvané Susz. Z tohoto důvodu je navrženo oddálení koryta vodního toku od kritického svahu a jeho souvislé opevnění (tj. dno i oba břehy) v úseku ř. km 1,249-1,304 rovnaninou z lomového kamene (hmotnost jednotlivých kamenů 200 – 500 kg) se sklonem břehů cca 1:1 na kolmou výšku 1,5 m na PB a 1,0 m na LB. Projektovaná šířka koryta ve dně 2,0 m. Začátek úpravy toku navazuje na stávající opevnění toku níže (opěrné zdi a prahová úprava) a konec úpravy je ukončen dnovým prahem z lomového kamene š. 0,8 m s hloubkou jeho založení 0,9 m pod stávající niveletu toku. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby. Součástí zakázky je rovněž kácení porostu, který je v kolizi s navrženým opatřením.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle zjednodušené dokumentace pro ohlášení a provádění stavby "PP Zarembčoku v km 1,016" zpracované firmou Ing. Renata Kalusová, Novodvorská 32, 747 21 Kravaře, IČO 40301130.
Budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Jedná se o stavbu, která bude realizována ve stísněných prostorových podmínkách v korytě toku, z tohoto důvodu nutno počítat se zvýšenou opatrností při výstavbě a také se ztíženou manipulací a dopravou materiálu (jak výkopku, tak materiálu na opevnění toku). Vzhledem k omezeným možnostem použití techniky se pravděpodobně bude muset materiál postupně překládat.
Sjezd do koryta toku bude zřízen přímo z obecní komunikace, podmínky pro jeho zřízení a případné dopravní omezení a značení bude nutno před zahájením prací konzultovat se zástupcem obce Bukovec. Zhotovitel rovněž projedná užívání místní komunikace se zástupcem obce Bukovec.
Souběžně s touto zakázkou bude v obvodu staveniště a v bezprostřední blízkosti této stavby probíhat realizace navazujících opatření Obce Bukovec s předpokladem realizace listopad až prosinec 2017. Proto bude nutné dbát zvýšené opatrnosti na staveništi a vzájemně stavební práce koordinovat s jejich realizační firmou. Ve stručnosti se jedná o stavební práce, jejichž cílem je taktéž ochrana obecní komunikace. Tato opatření sestávají z 3 stavebních objektů: SO 01 Zabezpečení místní komunikace (Konstrukčně je zajištění navrženo pomocí kombinace plošné betonové stěny svisle napojené na tyčové HEB 160 osazených a zainjektovaných ve vrtu D350 mm. Šikmá táhla, zemní kotvy, Lp 15,5 á 2000 mm. Táhla budou přes převázku ukotvena do betonové stěny. Stěna bude vytvořena z betonu C25/30 a vyztužena sítí D8/100-100 mm), SO 02 Zabezpečení paty svahu (místech s projevy sesuvu bude zemina odkopána do hl. 250 mm a na výšku cca 3 m, a následně zde budou položeny gabionové matrace tl. 250 mm. Gabionové matrace budou v patě opřeny o dno potoka.) a SO 03 Odvodnění komunikace (Součástí zajištění je i podchycení odtoku povrchové vody stékající z přilehlého svahu nad cestou. Svedení vody bude zajištěno povrchovým příkopem z odvodňovacích žlabů o celkové délce cca 55 m, žlaby budou umístěny na vzdálenější straně komunikace od sesuvu). Vzhledem k tomu, že dílčí opatření obce Bukovec (stavební objekt SO 02) je v kolizi s námi navrženou úpravou toku, bude při realizaci prací dohodnut se zástupcem obce další postup (např. posun či úplné vypuštění tohoto stavebního objektu). Bližší informace k tomuto budou poskytnuty vysoutěžené realizační firmě.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 902 280 Kč.

Místo plnění: IDVT 10218341, č. h. p. 2-03-03-0040, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Bukovec, k. ú. Bukovec u Jablunkova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 902 279 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky