Veřejná zakázka: Provádění geodetických prací - ST OP Vltavy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 9562
Systémové číslo: P17V00001258
Evidenční číslo zadavatele: 954/2017/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.11.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění geodetických prací - ST OP Vltavy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
I. Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek malého nákupního systému je provádění geodetických prací spočívajících zejména v následujících činnostech: a) vytýčení navrženého průběhu trasy stavby, b) úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance Objednatele, c) vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, d) vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, e) vytýčení vlastnických hranic, f) stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a ocelovou trubkou, g) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, a další geodetické práce neuvedené výše.

II. Předmětem plnění jsou práce spočívající v těchto činnostech:
a) zajištění souhlasů orgánů státní správy [např. souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku, změnou druhu pozemku nebo rozhodnutí orgánu životního prostředí (OŽP) o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), atd.],
b) zrušení omezení vlastnického práva (např. zástavní právo, exekuce),
c) projednání a zajištění uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o zrušení práva věcného břemene včetně vkladu do katastru nemovitostí.
Dále je předmětem plnění veřejných zakázek provádění geodetických prací spočívajících v níže uvedených činnostech, které s činnostmi uvedenými shora pod písmeny a) – c) souvisejí. Jedná se zejména o tyto geodetické práce: • vytýčení navrženého průběhu trasy stavby, • úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance zadavatele, • vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, • vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, • vytýčení vlastnických hranic, • stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a ocelovou trubkou, • vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, • další geodetické práce výše neuvedené. Vždy však bude předmětem plnění dílčí veřejné zakázky některá z činností směřujících k majetkoprávnímu vypořádání (písmena a) až c) výše).

Bližší informace budou vždy uvedeny ve Výzvě k podání nabídky dílčí veřejné zakázky.
Místo plnění: ST OP Vltavy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., ST OP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy