Veřejná zakázka: BP Teplička v k.ú. Žerotín, probírka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9565
Systémové číslo: P17V00001261
Evidenční číslo zadavatele: 957/2017/075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.11.2017
Nabídku podat do: 27.11.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Teplička v k.ú. Žerotín, probírka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47 odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením dle §7 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění budou na vodním toku Teplička v říčním kilometru 0,000 - 2,900 v k.ú. Žerotín a Strukov káceny dřeviny o celkovém počtu 1276 ks zasahující do průtočného profilu toku (rovněž zdravotně nevyhovující, v zátarasu) a odstraňovány křoviny a výmladky o celkové ploše 3176 m2.
Jako kompenzační opatření bude provedena nová výsadba pro rozvoj cílového břehového porostu dle parametrů rozhodnutí orgánu ochrany přírody s rozvojovou péčí o vysázené dřeviny po dobu 1 roku. Vše ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu. Vysázeno bude celkem 275 ks listnatých dřevin a 144 ks listnatých keřů.
Dále bude probíhat následná péče o výsadbu v intervalu čtyř let od data ukončení prací. Spočívat bude v kosení (dvakrát ročně), ve výchovném řezu vysázených stromů a keřů, zajištění dostatečné zálivky dle potřeby a v obnově uhynulých kusů dřevin a keřů hrazených ze strany zadavatele do výše 10 % z celkového počtu. Pro každý rok bude uzavřena nová smlouva dle zpracované cenové nabídky zhotovitele (bude zachována „cena jednotková“, celkové množství MJ bude aktualizováno dle aktuálního stavu v terénu).

Vodní tok: Teplička
IDVT: 10185712
ČHP: 4-10-03-063
k. ú.: Žerotín, Strukov
ř. km: 0,000 – 2,900

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku a je nutno dbát na dodržení požadavků vlastníků a uživatelů přilehlých zemědělsky užívaných pozemků. Zakázka bude provedena dle dokumentace údržbových prací v břehovém porostu „BP Teplička v k.ú. Žerotín, probírka " zpracované včetně rozpočtu projektantkou Mgr. Stanislavou Čížkovou, Vítězná 897/7, 568 02 Svitavy (IČ: 76562042, DIČ: CZ6953203488) a dle podmínek všech dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Žerotín, Strukov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 921 725 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky