Veřejná zakázka: Provádění geodetických prací - KŘ Karlovy Vary

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 9575
Systémové číslo: P17V00001271
Evidenční číslo zadavatele: 932/2017/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.11.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění geodetických prací - KŘ Karlovy Vary
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
I. Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek malého nákupního systému je provádění geodetických prací spočívajících zejména v následujících činnostech: a) vytýčení navrženého průběhu trasy stavby, b) úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance Objednatele, c) vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, d) vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, e) vytýčení vlastnických hranic, f) stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a ocelovou trubkou, g) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, a další geodetické práce neuvedené výše.

II. Předmětem plnění jsou práce spočívající v těchto činnostech:
a) zajištění souhlasů orgánů státní správy [např. souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku, změnou druhu pozemku nebo rozhodnutí orgánu životního prostředí (OŽP) o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), atd.],
b) zrušení omezení vlastnického práva (např. zástavní právo, exekuce),
c) projednání a zajištění uzavření majetkoprávní smlouvy a smlouvy o zrušení práva věcného břemene včetně vkladu do katastru nemovitostí.
Dále je předmětem plnění veřejných zakázek provádění geodetických prací spočívajících v níže uvedených činnostech, které s činnostmi uvedenými shora pod písmeny a) – c) souvisejí. Jedná se zejména o tyto geodetické práce: • vytýčení navrženého průběhu trasy stavby, • úprava průběhu trasy stavby dle pokynů odpovědného zaměstnance zadavatele, • vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků, • vyhotovení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, • vytýčení vlastnických hranic, • stabilizace bodu plastovým mezníkem, dřevěným kolíkem, hřebem a ocelovou trubkou, • vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, • další geodetické práce výše neuvedené. Vždy však bude předmětem plnění dílčí veřejné zakázky některá z činností směřujících k majetkoprávnímu vypořádání (písmena a) až c) výše).

III. Geodetické práce související s obnovou LHP
Předmětem plnění bude vyhotovení geometrických plánů za účelem oddělení pozemků, které v terénu vykazují zřetelně odlišný druh pozemku oproti evidenci katastru nemovitostí nebo s různým způsobem využití v rámci jedné parcely (pro uvedení do souladu s vymezením druhů pozemků a způsobu využití dle vyhlášky ČUZK č. 357/2013 Sb.). Zejména je kladen důraz na správné vymezení hranice mezi PUPFL a ZPF. Dále je předmětem plnění vytyčení v terénu nezřetelných majetkových hranic a zaměření vybraných liniových objektů (cesty, vodní toky), které tvoří hranice trvalých jednotek rozdělení LHP. Zejména je kladen důraz na odstranění zřetelných nesouladů mezi stavem v KN a skutečností.

Bližší informace budou vždy uvedeny ve Výzvě k podání nabídky dílčí veřejné zakázky.
Místo plnění: KŘ Karlovy Vary, LS Františkovy Lázně, LS Horní Blatná, LS Kraslice, LS Toužim, LS Přimda

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy