Veřejná zakázka: ZKT Rpety

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002720
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 959
Systémové číslo: P15V00000959
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 224505
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 01.10.2012 10:00
Otevírání obálek: 01.10.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZKT Rpety
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Práce budou spočívat v zkapacitnění koryta Podlužského potoka a to od nátoku do obce Rpety až pod obec k fotbalovému hřišti v délce 670,0 m. V současné době je stávající koryto naprosto nekapacitní (Q2 – Q10) a vzhledem k blízkosti zástavby je nutno provést koryto o kapacitě Q20. V dokumentaci pro územní řízení bylo počítáno s ochranou území na Q100. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně investora ze Zemědělské vodohospodářské správy na Lesy České republiky, je na žádost nového investora proveden návrh na Q20. Projekt je vypracován v souladu se stavebními a hygienickými předpisy, s požadavky na ochranu zájmů společnosti, životního prostředí i právem chráněných zájmů organizací a občanů. Před zahájením zpracování dokumentace nebyly vydány požadavky orgánů státní správy ani opatření podle zvláštních předpisů. Účelem je zajistit ochranu objektů při vyšších průtocích. Opatření jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Koryto je téměř v celé své délce zpevněno dlažbou na sucho (místně poškozenou). Mosty a lávky jsou po provedení úprav kapacitní pro Q20, bude opravena pouze 1 lávka pro pěší.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 765 746 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa toků oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky