Veřejná zakázka: BP Radnický potok ř.km 9,500 - 12,350 a ř.km 15,200 - 16,100

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9705
Systémové číslo: P17V00001403
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/040
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 04.12.2017 07:30
Otevírání obálek: 04.12.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Radnický potok ř.km 9,500 - 12,350 a ř.km 15,200 - 16,100
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu na Radnickém potoce.
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Radnického potoka. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve budou spáleny. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Radnický potok, ř.km 9,500 – 12,350", vypracované firmou Geo Vision s.r.o., Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9, Pracoviště Brojova16, 326 00 Plzeň a dle projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Radnický potok, ř.km 15,200 – 16,100“, vypracovaného projekční kanceláří Ing. Vladimíra Kypeta, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno – Komín.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny zejména v intravilánu obce Radnice, podél komunikace, v lokalitě se nachází vedení ČEZ Distribuce a.s. NN, VN, síť elektronických komunikací CETIN a.s. , VTL plynovodní zařízení a STL plynovodní zařízení společnosti Gasnet, s.r.o. , vodohospodářská infrastruktura společnosti VHS Radnice s.r.o. včetně jejich ochranných pásem. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech. Práce budou prováděny v extravilánu obce Přívětice, kde se nenacházejí inženýrské sítě.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníků předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
BP Radnický potok, ř.km 9,500 – 12,350:
- vyjádření MěÚ OŽP Rokycany k předloženému projektu, zn.: MeRo/3669/OŽP/17, ze dne 25.7.2017
- Vyjádření k zásahu do významného krajinného prvku, OŽP MěÚ Rokycany, zn.: MeRo/3583-1/OŽP/17, ze dne 8.8,2017,
- vyjádření MěÚ Radnice, č.j.: MěÚ/554/2017-2, ze dne 9.8.2017
- souhlas Města Radnice s provedením údržbových prací ze dne 9.8.2017
- sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, zn.: 38052/2017/342/Pa, ze dne 11.7.2017
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Západočeský územní svaz, zn.: 280/17, ze dne 4.7.2017
- sdělení Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Radnice ze dne 26.7.2017
Vyjádření k sítím
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně aktualizovaného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. z 6.11.2017

BP Radnický potok, ř.km 15,200 – 16,100:

- koordinované vyjádření MěÚ Rokycany, zn.: MeRo/3519-3/OŽP/17, ze dne 4.8.2017
- rozhodnutí – vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, OŽP MěÚ Rokycany, zn.: MeRo/4059/OŽP/17-5, ze dne 22.9.2017
- vyjádření Obce Přívětice, čj.: 292/2017, ze dne 24.7.2017
- sdělení správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, zn.: 38331/2017/342/Pa, ze dne 12.7.2017
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., Západočeský územní svaz, zn.: 352/17, ze dne 2.8.2017
- sdělení Českého rybářského svazu, z.s., místní organizace Radnice ze dne 2.8.2017
- vyjádření stavebního odboru MěÚ Radnice, čj.: MěÚ/544/2017-2, ze dne 3.8.2017
- vyjádření OŽP Krajského úřadu Plzeňského kraje, čj.: ŽP/11075/17, ze dne 20.7.2017


Vyjádření k sítím
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně aktualizovaného vyjádření

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Radnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 868 422 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky