Veřejná zakázka: BP Přešínský potok ř.km 3,000 - 3,500

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9706
Systémové číslo: P17V00001404
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/041
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 07.12.2017 07:30
Otevírání obálek: 07.12.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Přešínský potok ř.km 3,000 - 3,500
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu Přešínského potoka ř. km 3,000 – 3,500 v intravilánu obce Louňová, zásah do břehového porostu začíná na úrovni nádrže pod silničním mostem, dále pokračuje nad mostem kolem místní komunikace a dále mezi soukromé pozemky. Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Přešínského potoka, včetně odstranění napadané dřevní hmoty, pláví z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny a předány vlastníkům, křoviny, větve a odstraněná dřevní hmota bude spálena.
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP Přešínský potok ř. km 3,000 – 3,500", kterou vypracoval Ing. Vladimír Kypet, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno, včetně výkazu výměr a přiložených vyjádření. V dotčeném území se nachází inženýrské sítě ČEZ Distribuce, CETIN telek.síť, místní komunikace, mosty, zahrady, nemovitosti
Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s. p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Blovice (č. j. MUBlov 09312/17/OŠ/Ham), ze dne 17. 07. 2017,
- závazné stanovisko – VKP MěÚ Blovice (č. j. MUBlov 09315/17), ze dne 04. 09. 2017
- vyjádření Obec Louňová,
- souhlasné závazné stanovisko MO ČR Odbor ochrany územních zájmů Praha (sp. zn. 95877/2017-8201-OÚZ – PHA), ze dne 18. 07. 2017,
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s. p. (zn. 38426/2017/342/Pa), ze dne 13. 07. 2017,
- ČRS,z.s. Zpč.ÚS (č. j. 353/17), ze dne 02. 08. 2017,
- stanovisko KÚ PK (č. j. žp/10340/17), ze dne 28. 08. 2017,
- vyjádření Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích (č. j. MuzBlovice/713/17), ze dne 13. 09. 2017,
Vyjádření k sítím (sdělení, zákresy a podmínky pro práce v ochranných pásmech)
- T-Mobile (č. j. E22565/17), ze dne 27. 06. 2017 - nedojde ke střetu,
- CETIN (č. j. 651548/17), ze dne 27. 06. 2017 - síť elektronických komunikací nebo ochranné pásmo,
- Vodafon (č. j. MW000006445647873), ze dne 27. 06. 2017 - nedojde ke střetu,
- Telco Pro Services a.s. (č. j. 0200617274), ze dne 27. 06. 2017 - nedojde ke střetu,
- ČEZ Distribuce (č. j. 0100766679), ze dne 27. 06. 2017 - nadzemní síť NN,
- České radiokomunikace (č. j. UPTS/OS/173170/2017), ze dne 30. 06. 2017 - nedojde ke střetu

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.


Místo plnění: k.ú. Louňová

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 178 166 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky