Veřejná zakázka: Antošovický potok km 1,200 – 1,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9708
Systémové číslo: P17V00001406
Evidenční číslo zadavatele: S951/2017/136
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 22.12.2017 09:00
Otevírání obálek: 22.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Antošovický potok km 1,200 – 1,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka řeší rekonstrukci ztrouchnivělého a místy do koryta sesutého podélného opevnění toku dřevěnými laťovými plůtky na celkové délce 197,81 m. Původní břehové opevnění toku bude nahrazeno záhozovými patkami z lomového kamene. Dno bude stabilizováno prahy z lomového kamene. Kácení dřevin bude realizováno zvlášť a není předmětem této zakázky. Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „Antošovický potok km 1,200 – 1,400“ vypracované projekční firmou LINEPLAN, s.r.o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
V místě stavby se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha (dále jen ZCHDŽ) - skokan zelený, skokan krátkonohý a skokan štíhlý. Z tohoto důvodu musí být v místě stavby zajištěna odborně kvalifikovaná osoba, která provede kontrolu na výskyt předmětných ZCHDŽ a následně bude během stavby také provádět pravidelný monitoring výskytu těchto ZCHDŽ. Tato osoba odsouhlasí, příp. navrhne opatření pro minimalizaci vlivu na předmětné ZCHDŽ. V případě zjištění výskytu ZCHDŽ bude proveden jejich transfer. O provedených úkonech provede zápis do stavebního deníku. Stavba může být zahájena pouze v období od 1. 9. do 31. 3. kalendářního roku. Blíže k tomuto viz rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o udělení výjimky č. j. MSK 144949/2016 ze dne 21. 12. 2016. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položka R-022 výkazu výměr k ocenění).

Dodavatel podáním cenové nabídky bere na vědomí, že zhotovitel zajistí zpracování povodňového a havarijního plánu stavby, stejně jako jejich předložení ke schválení VH dispečinku Povodí Odry s. p. Povodňový i havarijní plán musí být rovněž předloženy ke schválení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Blíže viz stanovisko Povodí Odry, s. p. č. j. 09983/923/2/840.01/2016 ze dne 20. 7. 2016 a rozhodnutí Magistrátu města Ostravy č. 795/17/VH (č. j. SMO/359867/17/OŽP/Bl) ze dne 25. 7. 2016. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací.

Dodavatel podáním cenové nabídky bere na vědomí, že je zhotovitel předmětných stavebních prací povinen zajistit slovení rybí obsádky. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položka výkazu výměr č. R-012) dle podmínek vyjádření ČRS č. j. 1664/16 ze dne 19. 9. 2016“).
Dle podmínek stanoviska Správy silnic MSK č. j. SSMSK/2016/23098 ze dne 18. 8. 2016 a jeho doplnění ze dne 23. 1. 2017 nesmí v průběhu provádění prací dojít k poškození ani statickému narušení silničního propustku. V případě, že ze strany budoucího zhotovitele nebudou tyto podmínky dodrženy, nese budoucí zhotovitel veškerou odpovědnost za vzniklé škody a zároveň je povinen odstranit vzniklé škody na vlastní náklady v nejkratší technologické lhůtě. Budoucí zhotovitel je povinen vyzvat majetkového správce mostů ke kontrole odstranění vzniklých škod, ze které bude pořízen písemný zápis. Dále majetkový správce požaduje, aby po odtěžení zeminy a odkrytí železobetonových čel propustků byl neprodleně přizván na stavbu z důvodu dořešení napojení kamenné rovnaniny z lomového kamene na železobetonová čela. Majetkový správce si vyhrazuje právo provádět kontroly provádění prací v místě propustku, pořizovat fotky z průběhu provádění prací a případ ně upozornit na nedostatky a požadovat jejich odstranění. Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek p. č. 1986/1 k. ú. Koblov bude vydání Protokolu o předání staveniště po dobu provádění stavby. O vystavení protokolu požádá zhotovitel SSMSK středisko Ostrava před zahájením stavebních prací (potřebný rozsah žádosti viz výše uvedené vyjádření). Po ukončení stavebních prací vyzve zhotovitel majetkového správce ke kontrole provedení a splnění podmínek tohoto vyjádření a sepíše se SSMSK střediskem Ostrava Protokol o převzetí staveniště. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací. Na základě doplnění stanoviska ze dne 23. 1. 2017 není nutné pro ke stavbě „Antošovický potok km 1,200-1,400“ vyřizovat rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silničního pozemku.

Odtěžená zemina bude před dalším použitím ve VKP nebo uložením na skládku chemicky ošetřena z důvodu kontaminace invazními druhy rostlin v souladu se standardem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky SPPK D02 007:2016 Likvidace vybraných druhů invazních rostlin. Blíže k tomuto viz koordinované stanovisko Magistrátu města Ostravy č. j. SM0/261828116/ÚHAaSŘ/HOR ze dne 14. 7. 2016. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací.

V ř. km 1.312 až 1.342 je z důvodu stísněných poměrů nutno počítat se zvýšenou opatrností při výstavbě a také s obtížnou manipulací a dopravou materiálu (jak výkopku, tak materiálu na opevnění toku). Vzhledem k omezeným možnostem použití techniky se bude muset materiál postupně překládat. Zemní práce budou v místech křížení toku a stávajících inženýrských sítí (ř. km 1.298 86 - sdělovací kabel, ř. km 1.300 60 - STL plynovod a ř. km 1.311 37 – vodovod PE DN 100) prováděny ručně. Zemní práce v blízkosti ponechávaných stromů budou prováděny ručně. Nesmí dojít k poškození kořenů stromů.
Místo plnění: IDVT: 10217382, k. ú.: Koblov, okres: Ostrava - město, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 849 937 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky