Veřejná zakázka: BP Bezděkovský potok ř.km 0,000 - 2,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9723
Systémové číslo: P17V00001421
Evidenční číslo zadavatele: 955/2017/042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.12.2017
Nabídku podat do: 19.12.2017 07:30
Otevírání obálek: 19.12.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Bezděkovský potok ř.km 0,000 - 2,600
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu Bezděkovského potoka v intravilánu a extravilánu obce Bělá nad Radbuzou
Budou odstraněny objednatelem vyznačené nevhodné, provozně nebezpečné, zdravotně poškozené, neperspektivní dřeviny nebo jejich části a dřeviny zasahující do průtočného profilu Bezděkovského potoka, včetně odstranění napadané dřevní hmoty, pláví, nápěchů z koryta toku. Kmeny stromů budou odvětveny, rozmanipulovány, křoviny, větve a dřevní hmota z nápěchů, pláví bude spálena. Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p. i jiných subjektů.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr údržby břehového porostu „BP Bezděkovský potok, ř. km 0,000-2,600", vypracované firmou Atelier M.A.A.T., s.r.o. – zodpovědný projektant Ing. František Sedláček, Převrátilská 330/15, Tábor 390 01
V terénu byly dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny částečně v intravilánu obce, v lokalitě se nachází vedení inženýrských sítí včetně jejich ochranných pásem, ochranné pásmo dráhy. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- sdělení k ohlášení údržbových prací vydaného Městským úřadem Domažlice dne 9. 11. 2017 pod č.j. MEDO-76596/2017-Kitz
- sdělení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného Městským úřadem Bělá nad Radbuzou dne 19. 5. 2017 pod č.j. BelaNR/799/17,
- závazné stanovisko podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Domažlice dne 11. 7. 2017 pod č.j. MeDO-37728/2017-Cis
- souhlas s provedením údržby vydaného Městským úřadem Bělá nad Radbuzou dne 19. 5. 2017 pod č.j. BelaNR/798/17
- vyjádření k záměru údržby vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 1. 6. 2017 pod č.j. ŽP/8510/17
- rozhodnutí o povolení výjimky vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje dne 15. 11. 2017 pod č.j. ŽP/11830/17


Vyjádření k sítím
- vyjádření CETIN č.j. 506235/17 ze dne 9.1.2017
- Sdělení o existenci sítí Čez Distribuce, a.s. ze dne 27. 11. 2017, č.j. 0100840225
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení vydaného ČEZ Distribuce, a.s. dne 31. 5. 2017 pod zn.: 1092973572
- Sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a.s. ze dne 4. 5. 2017 č.j. 0200593620
- vyjádření Chodské vodárny a kanalizace, a.s., ze dne 5.5.2017 pod zn.: 170217
- vyjádření SŽDC, státní organizace ze dne 3. 7. 2017 pod č.j. 15553/2017-SŽDC-OŘ PLZ-ÚT-535/Kov
- vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 1.6.2017 pod č.j.: 1201707057
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 9. 1. 2017 č.j.: E00980/17
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 9. 1. 2017 č.j.: MW000005446225409
- vyjádření Net4Gas s.r.o. ze dne 10.5.2017 č.j. 3937/17/OVP/N
- vyjádření GridServices, s.r.o. ze dne 30.5.2017, č.j. 5001506598

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.


Místo plnění: k.ú. Bělá nad Radbuzou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 328 199 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky