Veřejná zakázka: VN Zadní Žďár - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9763
Systémové číslo: P18V00000007
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/111
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.01.2018
Nabídku podat do: 16.01.2018 09:00
Otevírání obálek: 16.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Zadní Žďár - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je rekonstrukce obtočné vodní nádrže „Zadní Žďár“ na pozemcích st.p.č. 119 (zastavěná plocha – hráz vodní nádrže), p.p.č. 477 (vodní plocha) a p.p.č. 551/1 (lesní pozemek) v k.ú. Žďár u Tachova.
Rozměry nádrže: plocha při Hn = 2900 m2, objem 3100 m3.
Odstranění sedimentů ze zátopy v objemu 1470 m3; sedimenty společně s přebytečnými zeminami budou využity k zavezení zemníku.
Hráz: délka cca 130 m, sypaná, homogenní zemní, návodní líc bude opevněn kam. rovnaninou (zčásti za použití kamenů ze stávajícího opevnění).
Spodní výpust: typový bet. dvouřadý požerák, ocelová přístupová lávka, plastové korugované potrubí DN 400, výústní čelo bude vyzděno ze soklového kamene.
Bezp. přeliv: šířka v koruně 4 m, urovnání, ohumusování a osetí.
Přeložka vodního toku v délce 102 m, hloubka do 30 cm, pomístně uložení balvanů
Zřízení přístupové komunikace délky 130 m, šířka 3,5 m, zpevnění hrubým kamenivem.
Vyčištění stávajícího klenbového sklípku pod hrází od zemin.
Zřízení 2 tůní pro obojživelníky v podhrází, plocha 90 a 40 m2.
Zemník bude otevřen na lesní louce cca 300 m od nádrže. Vlhkost zeminy bude snížena ponecháním na mezideponii na potřebnou dobu.

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro stavební povolení z 05/2017, přístupová cesta podle projektové dokumentace pro ohlášení z 08/2017, vypracovaných firmou Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 263/16, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 4968666623, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a zadávacím řízením veřejné zakázky. Budou dodrženy podmínky a požadavky následujících dokladů:
- MěÚ Tachov, OŽP – kopie pravomocného stavebního povolení čj. 2748/2017-OŽP/TC z 18.10.2017
- MěÚ Tachov, OŽP – stanovisko k záměru čj. 898/2017-OŽP/TC z 4.5.2017
- MěÚ Tachov, tajemník – koordinované stanovisko k záměru čj. 141/2017-VED/TC z 19.7.2017
- MěÚ Tachov, ODSH – souhlas s ohlášením stav. záměru (cesta) čj. 7520/2017-ODSH/TC z 4.10.2017
- MěÚ Planá, OVÚP – sdělení čj. 4.4.2017
- MěÚ Planá, OVÚP – územní rozhodnutí čj. 3560/2017/VUP z 23.6.2017
- AOPK ČR, Správa CHKO Český les – závazné stanovisko k záměru čj. SR/0049/CL/2019-2 z 5.4.2017
- Obec Chodský Újezd – výpis z usnesení rady obce čj. 172/2017 z 19.4.2017
- Vodní díla – TBD – posudek čj. O7115/17 z 4.5.2017
- ČHMÚ, pobočka Plzeň – hydrologické údaje čj. P16012781 z 21.12.2017
- Povodí Vltavy, s.p. – stanovisko správce povodí čj. 19696/2017/342/Pa SP-2017/4851 z 10.4.2017
- ČRS, z.s., ZÚS, Plzeň – vyjádření čj. 115/17 z 3.4.2017
- Sinnet.EU - Plán BOZP na staveništi 21.4.2017
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Žďár u Tachova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 896 207 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky