Veřejná zakázka: VN Jordán II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9771
Systémové číslo: P18V00000015
Evidenční číslo zadavatele: S955/2017/118
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 10:00
Otevírání obálek: 24.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Jordán II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je realizace akce rekonstrukce „VN Jordán II.“. Účelem stavby je zadržení vody v pramenné části povodí, zvýšení biodiverzity a ekologické stability v zájmovém území.
Jedná se o obnovu horní ze 2 průtočných lesních nádrží na PP Lažanského potoka. Budoucí plocha hladiny normálního nadržení je 8 000m2, celkový objem 15,5 tis.m3. Nádrž v současnosti slouží k extenzivnímu chovu ryb. Těleso hráze je v nevyhovujícím stavu a nádrž není vybavena kapacitním bezpečnostním přelivem. Pro stavbu bude využíván zemník navržený na základě IGP ve vzdálenosti cca 2,2km. Finální rekultivace zemníku proběhne po realizaci akce VN Jordán II.
Stavba je členěna na 6 stavebních objektů.
SO1 Těleso hráze
SO2 Zátopa
SO3 Spodní výpust
SO4 Bezpečnostní přeliv
SO5 Lesní cesta
SO6 Rekultivace zemníku
SO1 Těleso hráze: V rámci stavebního objektu SO1 dojde k rekonstrukci tělesa hráze. Dojde k odtěžení části stávajícího zemního tělesa (návodní svah) a následně bude hráz dosypána. Bude vybudován patní drén a opevnění návodního i vzdušního líce. Vzhledem k špatnému technickému stávajícího zemního tělesa, které je porostlé množstvím stromů (kácení provede LS Přeštice), na návodní straně narušené abrazí a patrně na mnoha místech protéká, bylo rozhodnuto o odtěžení velké části návodní strany hráze až k základové spáře. Hráz na návodní straně bude znovu sypána a hutněna do požadovaných sklonů (max. 1:2,8). Na vzdušní straně bude vybudován patní drén. Základní dimenze i půdorysný tvar hráze však budou zachovány. Na koruně hráze bude vybudována konstrukce vozovky lesní cesty, která je řešena v rámci SO5 – Lesní cesta.
SO2 Zátopa: Úpravy v prostoru zátopy budou spočívat především v prohloubení dna v okolí požeráku a ve vyhloubení odvodňovací strouhy. Drobné úpravy dna budou provedeny v blízkosti tělesa hráze. Do břehů nebude zasahováno. Pouze v bezprostřední blízkosti hráze v zavázání budou břehy vysvahovány do navržených sklonů. Plošné těžení sedimentů není vzhledem k jeho malé mocnosti navrženo.
SO3 Spodní výpusť: Vybudování trubní výpusti, která zahrnuje prefabrikovaný ŽB požerák s dvojitou dlužovou stěnou, plastové korugované potrubí DN 300 s obetonováním, zděné výtokové čelo, pod kterým je navrženo odpadní koryto zajištěné stabilizačním pasem. Na konstrukci požeráku budou navazovat šikmá nátoková betonová křídla a dlážděné dno. Přístup k požeráku zajištěn lávkou s ocelovou nosnou konstrukcí a s dřevěnou pochozí plochou.
SO4 Bezpečnostní přeliv: Čelní bezpečnostní přeliv je situován při levém zavázání hráze do břehu v místě stávajícího objektu. Průtočný profil má lichoběžníkový tvar s čířkou 5,2 m a hloubkou 0,75m. Sklon boků profilu je 1:6. Navržená šířka přelivu a sklon břehů (ramp) bezpečnostního přelivu „brodu“ umožňuje přejezd traktoru. Délka přelivu v podélném směru je 4,7m. Horní hrana přelivu je tvořena pasem, dolní hrana přelivu je tvořena zděným stupněm, na který navazuje skluz o délce 15,5 m charakteru balvanitého skluzu se sklonem 5,2%. Skluz je navržen v oblouku o poloměru 10 m. Skluz je zajištěn stabilizačním pasem, na který navazuje odpadní koryto. Celková délka odpadního koryta od stabilizačního pasu až k zaústění do odpadního koryta od spodní výpusti je 63,3 m.
SO5 Lesní cesta: Oprava stávající lesní cesty v délce cca 310m, která vede po koruně hráze a dále po levém břehu. Dojde k provedení nové konstrukce vozovky ze štěrkodrti. Trasa zůstane zachována, pouze bude geometrizována.
SO6 Rekultivace zemníku: V rámci stavebního objektu dojde k rekultivaci zemníku, který je navržen jako zdroj konstrukční zeminy pro rekonstrukci hráze nádrže Jordán I. i Jordán II. Rekultivace bude spočívat v zavezení zemníku výkopkem (odtěžená část hráze, materiál ze zátopy), urovnání povrchu a překrytí zúrodnitelnou zeminou (je shrnuta do hromad na okraji zemníku) tak, aby byl prostor zemníku připraven pro výsadbu lesní kultury. Součástí rekultivačních prací na zemníku je i vyhloubení odvodňovacího kanálu, resp. pročištění koryta v údolnici pozemku. Zároveň dojde k vysázení sazenic smrku ztepilého a olše lepkavé.

Akci nutno realizovat důsledně v souladu s PD a výsledky geologického průzkumu, zpracovaného firmou AECOM s.r.o., Trojská 92, 171 00 Praha 7.
V území nebyla prokázána existence inženýrských sítí.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „VN Jordán II.“, kterou vypracoval Ing. Adam Vokurka, Ph.D., firma AV ProENVI, s.r.o., IČ:28364643, se sídlem Kolonka 118/8, Lysolaje, 165 00 Praha 6, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství, stavby pro plnění funkce lesa, č. autorizace ČKAIT 0010051.Na akci bylo vydáno:
1. stavební povolení a povolení nakládání s vodami, vydané Městským úřadem Stod, OŽP, dne 22.9.2017, pod č.j. 1553/17/OŽP/Str, které nabylo právní moci dne 24. 10. 2017
- MěÚ Stod, OŽP č.j. 107/17/OŽP, ze dne 26.1.2017 - souhrnné stanovisko
- MěÚ Dobřany, Stavební odbor č.j. 525/SO/17/RU, ze dne 22.2.2017 –
- MěÚ Přeštice, OŽP, č.j. PR-OŽP-TRS/12325/2017, ze dne 9.5.2017, usnesení sloučení řízení zemník
- MěÚ Přeštice OŽP, č.j. PR-OŽP-TRS/12352/2017, ze dne 10.5.2017, koordinované závazné stanovisko k zemníku
- Povodí Vltavy vyjádření č.j.3604/2017/342/Pa, ze dne 20.2.2017
- ohlášení projektanta na ARÚ AV ČR, emailem ze dne 6.1.2017
- Pueblo - archeologická společnost, o.p.s. vyjádření ze dne 9.2.2017 a podmínky archeolog. dohledu
- MěÚ Stod, Odbor správní a dopravní, č.j. 614/17/OSD/Fi, ze dne 16.1.2017
- MěÚ Stod, Odbor výstavby - úsek památkové péče č.j. 116/17/OV/Fi, ze dne 13.1.2017
- Obec Přestavlky souhlas s akcí a se vstupem p.p.č.4075 k.ú. Přestavlky u Dnešic ze dne 28.2.2017
- LČR s.p., LS Přeštice souhlas č.j. LCR212/000058/2017, ze dne 1.2.2017
- ČRS, Zpč.ÚS vyjádření č.j.13/17, ze dne 11.1.2017
- Labtech, s.r.o., výsledky laboratorního rozboru sedimentu ze dne 29. 6. 2016
- Biologický průzkum a posouzení, zpracované Petrem Jandou, 8.12.2016
- Vodní díla – TBD, a.s., posudek o zařazení MVN do kategorie ze dne 16. 3. 2017
- MěÚ Stod, odbor výstavby č.j. 1405/17/OV, ze dne 3.7.2017
- obec Soběkury, ze dne 29.6.2017, souhlas se stavbou a se vstupem na pozemek, užitím komunikace
- sítě VN Jordán II.
- ČEZ Distribuce - není střet
- ČEZ Telco Pro Services, a.s. - není střet
- Gas Net s.r.o., č.j. 5001423482, ze dne 9.12.2016 - není střet
- CETIN č.j.774265/16, ze dne 8.12.2016 - není střet
- UPC č.j. E023451/16, ze dne 8.12.2016 - není střet
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., č.j. 400/2016 – není střet

Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Přestavlky u Dnešic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 378 964 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky