Veřejná zakázka: Jičínka km 14,020 - 14,180

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9775
Systémové číslo: P18V00000019
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.01.2018
Nabídku podat do: 24.01.2018 09:30
Otevírání obálek: 24.01.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 14,020 - 14,180
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka řeší opravu (obnovení) betonové patky opěrné stěny podél místní komunikace v úseku vodního toku Jičínka km 14,020 – 14,180. Dále bude provedena oprava části římsy opěrné stěny a v korytě vodního toku budou vybudovány čtyři kamenné pásy do dna pro zajištění nivelety dna toku. Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby „Jičínka km 14,020 – 14,180“ vypracované projekční firmou Regioprojekt Brno, s.r.o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
V místě stavby se vyskytují zvláště chráněné druhy živočicha (dále jen ZCHDŽ) – střevle potoční a rak říční. Z tohoto důvodu musí být v místě stavby zajištěna odborně kvalifikovaná osoba - ichtyolog, který provede kontrolu dodržení stanovených podmínek dle Rozhodnutí o výjimce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 92241/2017 ze dne 21. 9.2017. Tato osoba provede odborný dohled nad prováděním odlovu rybí obsádky a raka říčního, který bude sloven „na sucho“ a následného transferu slovených jedinců na náhradní lokalitu. Dále bude ichtyolog provádět průběžný dohled během provádění prací. O provedených úkonech učiní zápis do stavebního deníku a po dokončení prací zpracuje závěrečnou zprávu, kterou předá investorovi. V souvislosti s výše uvedeným může být stavba zahájena pouze v období od 15. 3. do 30. 4. a od 1. 8. do 31. 10. kalendářního roku bezprostředně po provedení požadovaných odlovů. Práce v korytě budou prováděny plynule bez časových prodlev. Při jejich přerušení po dobu delší než 10 dnů je nutné odlov a transfer opakovat. Blíže k tomuto viz rozhodnutí o udělení výjimky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 92241/2017 ze dne 21. 9.2017. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položky R112-VRN a R114-VRN výkazu výměr k ocenění).

Dodavatel podáním cenové nabídky bere na vědomí, že zhotovitel předmětných stavebních prací je povinen zajistit slovení rybí obsádky a raka říčního „na sucho“ dle podmínek vyjádření ČRS č. j. 1486/17 ze dne 25. 7. 2017 a dle Rozhodnutí o výjimce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 92241/2017 ze dne 21. 9.2017. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položka výkazu výměr č. R104-VRN a R112-VRN).

Zvlášť upozorňujeme dodavatele na požadavek z projektové dokumentace, že zhotovitel předmětných stavebních prací je povinen provádět konstrukce předsazených betonových patek zdí v pracovních blocích o max. délce 4m a budou zhotovovány minimálně ob dva bloky tak, aby otevřená rýha pro základ byla max. 5m. Důvodem je zajištění statické bezpečnosti stávajících zdí. Dále projekt předepisuje odbedňování nových betonových konstrukcí a výkop rýhy pro navazující blok nejdříve po 3 dnech (72h). Blíže viz technická zpráva-příloha D.1 projektové dokumentace.

Na základě stanoviska Obce Životice u Nového Jičína ze dne 22. 8. 2017 není nutné pro realizaci stavby „Jičínka km 14,020 – 14,180“ vyřizovat rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění prací zajistit dopravní značení na místní komunikaci a silnici II. třídy. Odsouhlasený návrh dopravního značení je součástí projektové dokumentace (viz výkres C.5. projektové dokumentace).

V rámci stanoviska Obce Životice u Nového Jičína ze dne 22. 8. 2017 jsme byli rovněž upozorněni na nový povrch obecní komunikace vedoucí v trase navržených oprav opěrné stěny. Tato cesta má být využita v rámci předmětné stavby. Na základě tohoto je obcí požadováno nezasahovat do této komunikace (tzn., je možno ji používat, ale nepoškodit).
Místo plnění: IDVT: 10100213, k. ú.: Životice u Nového Jičína, okres: Nový Jičín, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 712 377 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Public Market Advisory s.r.o., Lipová 906/1, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky