Veřejná zakázka: BP Sibudov v km 1,600-2,350

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9821
Systémové číslo: P18V00000065
Evidenční číslo zadavatele: 951/2018/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2018
Nabídku podat do: 06.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Sibudov v km 1,600-2,350
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehového porostu na vodním toku Sibudov v úseku ř. km 1,600-2,350 v k. ú. Malenovice, okres Frýdek-Místek. Lokalizace pracovního prostoru je orientačně zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 6 této výzvy). V rámci této zakázky bude provedena těžba označených listnatých stromů (145 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (celkem cca 1237 m2 nesouvislé plochy), které zasahují do průtočného profilu vodního toku, popř. je v kolizi s plánovanou budoucí protipovodňovou stavbou-úpravou toku ve stejném úseku. Z celkového výše uvedeného počtu stromů (145 ks) zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u 3 ks stromů – směrové nebo rizikové kácení (plošina, stromolezec). Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z prosince 2017, zpracované Bc. Jaroslavem Majerkem (viz příloha č. 4 a 7 této výzvy).
Vzhledem k výše uvedeným ztíženým podmínkám prací důrazně doporučujeme všem dodavatelům před podáním nabídky účastnit se prohlídky místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
Kácení porostů dle této zakázky bylo povoleno rozhodnutím obecního úřadu Malenovice ze dne 15. 8. 2017 pod č. j.: male767/2017/246.5, které je přílohou č. 8 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10210628, k. ú. Malenovice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 175 966 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky