Veřejná zakázka: Sdružená zakázka-oprava LC Kravská, Na zbořeništi, Šalerecká, Pechrova,U lovecké chaty,Nad ypsilonskou a Nad Liškou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002818
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 985
Systémové číslo: P15V00000985
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.07.2012
Nabídku podat do: 31.07.2012 10:00
Otevírání obálek: 31.07.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka-oprava LC Kravská, Na zbořeništi, Šalerecká, Pechrova,U lovecké chaty,Nad ypsilonskou a Nad Liškou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu sedmi lesních cest, hrazenou z vlastních zdrojů zadavatele. Oprava bude provedena :
1 - Lesní cesta Kravská
Na této cestě bude provedena profilace podkladu a následné zhutnění. Dále bude provedeno doplnění kamenivem dle staničení a následné překalení. Svodnice budou osazeny dle určení na místě.
2 - Lesní cesta Na zbořeništi
Tato cesta je měkká traktorová , bude provedena profilace a následné hutnění cesty a nasypání skladby dle výkazu a následné zakalení. Bude zde proveden propustek na stálém toku taktéž dle výkazu.
3 - LC Šalerecká
Jedná se o měkkou cestu částečně bez štěrkového podloží. Tato cesta bude přeprofilována a zhutněna a zavezena dle staničení kamenivem dle výkazu. Na cestě budou osazeny ocelové svodnice do betonu v celé délce, které budou zaústěny do nově zřízených pér do porostu.
4 - LC Pechrova
Na této cestě bude provedeno zhutnění stávajícího podkladu a následný návoz a rozprostření
štěrku dle výkazu výměr.
5 - LC U lovecké chaty
Jedná se o cestu kalenou, kterou dle staničení rozšíříme a vybudujeme příkop. Přes příkop budou provedeny 3 Hospodářské sjezdy včetně trubního propustku. Návoz drceného kamene bude proveden dle staničení a zakalení cesty bude provedeno v celé délce 900 bm.
6 - LC Nad ypsilonskou
Tato cesta je kalená a bude se opravovat jen pomístně doplněním výtluků a následném zakalení. Zakalení bude provedeno vždy v celé šíři cesty a délka dle potřeby.
7 - LC Nad Liškou
Jedná se o penetrovanou cestu, která se zamete, doplní se kamenivo, provede se nástřik a následné podrcení dle výkazů výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 720 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., Krajské ředitelství Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky