Veřejná zakázka: Klimešův rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9865
Systémové číslo: P18V00000108
Evidenční číslo zadavatele: S951/2018/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2018
Nabídku podat do: 15.02.2018 10:00
Otevírání obálek: 15.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klimešův rybník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků a malých vodních nádrží. Zakázka řeší celkovou rekonstrukci malé vodní nádrže Klimešův rybník, která byla postavena v 70. letech dvacátého století. V současné době je nádrž ve špatném a v neprovozuschopném stavu. V rámci stavby bude provedena celková rekonstrukce hráze, nápustného a výpustného zařízení. Retenční prostor nádrže bude rozšířen. Stávající obtočná nádrž bude řešena jako průtočná. Malá vodní nádrž Klimešův rybník se nachází v nezastavěném území cca 3 km jihozápadně od obce Roudno. Stavební práce budou probíhat v komplexu lesa.

Stavba zahrnuje čtyři stavební objekty:
- SO 01 Výkopek z retenčního prostoru
Nádrž je navržena o hloubce 1,0-1,7 m. Svahy výkopu budou ve sklonu 1 : 4. Dno nádrže bude upraveno svahováním se spádem min. 0,5 % směrem k ose nádrže, která je z obou konců nádrže vyspádována směrem k místu vypouštění. Dno nádrže nebude hutněno.
- SO 02 Hráz
Stávající čelní hráz bude vybourána včetně stávajícího vypouštěcího a bezpečnostního přelivu. Bude postavena nová čelní hráz, která je navržena zemní, sypaná, homogenní. Při budování tělesa hráze bude využita vhodná výkopová zemina. Šířka hlavní hráze bude 3,0 m. Sklon návodní strany čelní hráze je navržen 1 : 3, vzdušné strany bude 1 : 2. Návodní líc hráze bude opevněn patkou z lomového kamene a utěsněn geotextilií, krycí vrstvou z vhodných jílovitých zemin tl. 300 mm, filtrační vrstvou z drceného kameniva frakce 16-32 mm, tl. 100 mm a opevněn drceným kamenivem frakce 63-125 mm v tl. 200 mm. Vzdušné svahy budou ohumusovány a zatravněny. Pata vzdušné strany hráze bude vhodným způsobem odvodněna pomocí drenáže se štěrkovým obsypem.
- SO 03 Nápustné a výpustné zařízení
Přítok vody z bezejmenného vodního toku do nádrže bude realizován pomocí brodu, který bude zaúsťovat do otevřeného, po celé délce opevněného koryta, které bude vyústěno do vodní nádrže.
Jako výpustní objekt bude použit předsazený otevřený požerák osazený na betonový základ. Konstrukce požeráku bude dvoudlužová s jílovým těsněním. Vstup do požeráku pro manipulaci s dlužovými stěnami bude opatřen ocelovou uzamykatelnou mříží. Pro přístup na požerák je navržena dřevěná lávka s jednostranným zábradlím, která je přístupná z koruny hráze. Dno v místě nátoku vody do požeráku bude zpevněno dlažbou z lomového kamene, břehy budou opevněny plynule se snižujícími betonovými zídkami. Na požerák bude navazovat plastové výtokové potrubí délky 10 m, DN 600, s obetonováním, uložené ve sklonu 2,0 %, které bude zaústěno do stávajícího koryta.
- SO 04 Bezpečností přeliv
Bezpečnostní přeliv je navržen v místě stávajícího přelivu. Šířka bezpečnostního přelivu bude 4,5 m, přelivná hrana je navržena ve výšce 613,80 m n. m. Bezpečnostní přeliv bude opevněn dlažbou z lomového kamene tj. 0,4 m do betonu a bude zaúsťovat do stávajícího koryta.

Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „Klimešův rybník“ vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s.r.o. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření, stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Stavbu povolil odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, Městského úřadu Bruntál vydáním rozhodnutí dne 10. 11. 2017 pod č.j.: MUBR/57188-17/kut, datum nabytí právní moci Rozhodnutí je dne 30. 11. 2017.

Upozornění na specifické požadavky:
Součástí zakázky je uložení cca 1 341 m3 přebytečné vhodné zeminy do hráze na meziskládku v místě stavby, na pozemku investora. Tato vhodná zemina zde bude upravena do figury. Po odsouhlasení množství bude tato vhodná zemina převezena na druhou meziskládku, a to na pozemek parc.č. 751 v k. ú. Lesní Albrechtice, který je rovněž ve vlastnictví investora. Druhá meziskládka je ve vzdálenosti cca 45 km od místa stavby. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položka č. 30-R1-002 v rámci SO 02 Hráz výkazu výměr k ocenění). Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace výkopku.

Součástí zakázky je také zajištění činnosti geologa (na výzvu zadavatele) pro posouzení základové spáry a vhodné zeminy včetně vyhotovení a předání protokolu objednateli. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací (viz položka č. R_01_VRN7 v rámci objektu SO 05 VRN výkazu výměr k ocenění).
Místo plnění: IDVT: 10210328, k. ú.: Roudno, okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 209 729 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávací servis, s.r.o., Budova TITC, Purkyňova 648/125, 612 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky