Veřejná zakázka: BP Lánecký potok ř. km 7,150 – 8,476

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9872
Systémové číslo: P18V00000115
Evidenční číslo zadavatele: 954/2018/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2018
Nabídku podat do: 13.02.2018 08:30
Otevírání obálek: 13.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Lánecký potok ř. km 7,150 – 8,476
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Jedná se o údržbu břehového porostu spočívající v odstranění nevhodných dřevin z průtočného profilu vodního toku Lánecký potok IDVT 10261858 upraveného i neupraveného, který je ve správě Lesů ČR, s.p.
• Začátek řešeného úseku údržby Láneckého potoka je umístěn do výtopy Lánského rybníka a končí u soutoku s pravobřežním přítokem od „Pytlíkova rybníka“. Souřadnice začátku údržby Y 699792, X 11581065, WGS-84 N 49o06´44´´, E 15o13´12´´. Souřadnice konce údržby Y 698749, X 115886091, WGS-84 N 49o06´26´´, E 15o14´07´´. (ř. km 7,150 – 8,476).
• Odstraněny budou dřeviny vyrůstající z koryta nebo na okraji břehové hrany, polámané a vyvrácené do koryta, přestárlé jedince a nepůvodní dřeviny. Údržba je plánována po pozemcích soukromých vlastníků, LČR a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celkový počet odstraňovaných dřevin viz výkaz výměr.
• Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov.
• Údržba břehového porostu se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, NN a podzemních vedení společnosti E.on, CETIN a ČEVAK. Při údržbě v korytě Láneckého potoka dojde v ř. km 7,780 a 8,280 k přesunům techniky pod nadzemním vedením VN a NN. Dále je nutné dbát cca v ř. km 8,280 podchodu vodovodního potrubí a metalického kabelu. Vyjádření správců těchto vedení jsou přiložena v dokladové části.
• Dřevní hmotu předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty.
• V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny reflexní barvou.
• Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny uživateli pozemků za podmínky uvedení pozemků do původního stavu
• Dřevní hmota z pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. bude zhotovitelem akce odkoupena za ceny níže uvedené.
• Dřevní hmota vždy náleží vlastníkovi pozemku. Výčet vlastníků, kterým dřevní hmota náleží je součástí PD. Zhotovitelem dojde k protokolárnímu předání dřevní hmoty majiteli.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené v níže uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

1. Městský úřad v Jindřichově Hradci, odbor životního prostředí, Klášterská 135/II 37722 Jindřichův Hradec, č.j. OŽP/48578/17/FL-422 ze dne 10.10.2017
2. Městský úřad v Jindřichově Hradci, odbor životního prostředí, Klášterská 135/II 37722 Jindřichův Hradec, č.j. OŽP/63237/17/Hs ze dne 8. 12. 2017
3. Městský úřad v Jindřichově Hradci, odbor životního prostředí, Klášterská 135/II 37722 Jindřichův Hradec, č.j OŽP/55266/17/Hs ze dne 15.112017
4. Obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak zn. KUNZAK/1206/2017 z 3.10.2017
5. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, sp.zn. 36751/2017-8201-OÚZ-ČB
6. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jindřichův Hradec, Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec sp.zn. Z0980-16205608 z 19.9.2017 – elektrická síť
7. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jindřichův Hradec Pražská 290, 377 17 Jindřichův Hradec – sp.zn. Z0980-16205608 z 17.9.2017 – plyn
8. CETIN a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, č.j. 718383/17 z 16.9.2017
9. ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice č.j. O17070057624 ze dne 17.9.2017
10. Český rybářský svaz, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, zn. 1331/17 ze dne 20.9.2017
11. Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. č. 5, 371 21 České Budějovice zn. 52504/2017-173 z 21.9.2017
12. Souhlasy se vstupem na pozemky


Místo plnění: k.ú.: Mosty, Kunžak

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 521 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky