Veřejná zakázka: BP Brusné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9877
Systémové číslo: P18V00000120
Evidenční číslo zadavatele: 957/2018/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2018
Nabídku podat do: 09.02.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Brusné
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměr akce se nachází v obci Brusné na jižním okraji zástavby. Tok Rusava je zde v hlubokém zářezu, na toku je podélné i příčné opevnění. Břehový porost kolem toku Rusava tvoří z velké části náletové stromy a keře, a především zmlazené dřeviny, které rostou pod břehovou hranou a jsou překážkou v toku. V případě vysoké vody pravděpodobně můžou ucpat celý tok. Zmlazené dřeviny, především vrby jsou zde největším problémem pro volný průtočný profil. Lokalita je dobře přístupná z obou břehů, ale od břehové hrany se výrazně svažuje k toku cca 1 : 1. Na začátku úseku jsou větší vzrostlé stromy, (topoly a olše). Některé z nich jsou ve špatném zdravotním stavu.
Jedná se o péči o přehoustlý břehový porost většinou zmlazených dřevin (vyjímečně) i nebezpečný břehový porost. Budou káceny stromy staré nebo poškozené a dále stromy neperspektivní, aby se uvolnili vitální jedinci. Kácením nebude ohrožena funkce břehového porostu, naopak lze přepokládat zlepšení stavu ponechaných jedinců a tím i celého porostu jako doprovodu toku. Nad břehovou hranou budou ponechány cennější druhy dřevin a uvolní se jim prostor. Břehový porost je zde tvořen především vrbou, dále je zastoupena olše lepkavá, trnovník akát, jasan ztepilý, topol černý. Největší problém pro tok představují zmlazené vrby. Kromě stromů a keřů v průtočném profilu budou odstraněny i stromy přestárlé, poškozené nebo jedinci, kteří ohrožují okolní nemovitosti. Budou ponechány stromy nad průtočným profilem nebo na jeho hraně a to stromy perspektivní jako základ stabilního břehového porostu.
Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo předem odsouhlaseno na základě zpracované projektové dokumentace. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nebo subjektů, vyvolaným technologickými postupy zhotovitele je tento povinen zajistit si souhlas se vstupem na pozemky od jednotlivých vlastníků samostatně.
Odstranění dřevin bude prováděno v rámci péče o koryto vodního toku na základě oprávnění správce toku dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Akce je členěna na výkony:
Výkon 073 (kácení) a výkon 072 (odstranění křovin a zkrácení stromu „na hlavu“)

Vodní tok: Rusava
IDVT: 10100163
ČHP: 4-12-02-1240
k. ú.: k. ú. Brusné a Chomýž
ř. km: 23,300 – 23,800
Při plánovaném kácení a odstranění křovin nedojde v zájmovém území k takovému pohybu mechanizačních prostředků, který by při dodržení příslušných bezpečnostních předpisů negativně ovlivnil životní prostředí v lokalitě, případně ohrožovali majetek. V průběhu terénních pochůzek nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zakázka bude provedena dle projektu BP Brusné zpracovaného Ing. Vladimírem Kypetem, Vrbenského 1051/4, 624 00 Brno, IČ: 62548115, který je přílohou této výzvy, dle podmínek vyjádření orgánů státní správy, dle této výzvy a dle SoD na předmětné práce.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Brusné, Chomýž

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 622 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky