Veřejná zakázka: BP Ráztoka v km 2,600-3,040

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9886
Systémové číslo: P18V00000129
Evidenční číslo zadavatele: 951/2018/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.01.2018
Nabídku podat do: 12.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Ráztoka v km 2,600-3,040
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu charakteru služeb je provedení kácení břehového porostu při vodním toku Ráztoka v úseku ř. km 2,600-3,040 v k. ú. Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek. Lokalizace pracovního prostoru je orientačně zakreslena v přehledné situaci (viz příloha č. 6 této výzvy). V rámci této zakázky bude provedena těžba označených stromů (celkem 139 ks) a výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (celkem cca 233 m2 nesouvislé plochy), které zasahují do průtočného profilu vodního toku, popř. jsou v kolizi s plánovanou budoucí protipovodňovou stavbou-úpravou toku ve stejném úseku. Z celkového výše uvedeného počtu stromů (139 ks) zadavatel předpokládá, že se bude jednat o kácení stromů ve ztížených podmínkách u 39 ks stromů – předpoklad směrové nebo rizikové kácení (plošina, stromolezec) dle zvolené technologie zhotovitele. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z prosince 2017, zpracované Bc. Jaroslavem Majerkem (viz příloha č. 4 a 7 této výzvy).

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

Kácení porostů dle této zakázky bylo povoleno rozhodnutím obecního úřadu Komorní Lhotka ze dne 5. 1. 2018 pod spis. zn.: 2017/246.10/17 s odkazem rovněž na stanovisko AOPK ČR-Správy CHKO Beskydy vydané pod č. j.: 1150/BE/2017-0002 ze dne 26. 6. 2017, které jsou přílohou č. 8 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10214826, k. ú. Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 185 334 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky