Veřejná zakázka: BP - Umířovský potok ř.km 1,100 - 1,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9917
Systémové číslo: P18V00000160
Evidenční číslo zadavatele: 955/2018/004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2018
Nabídku podat do: 15.02.2018 07:30
Otevírání obálek: 15.02.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP - Umířovský potok ř.km 1,100 - 1,400
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehového porostu, pokácení náletových dřevin, odstranění četných vývratů, zlomů a také pláví. Na údržbu BP bude navazovat rekonstrukce historické VN Rybárna (v současné době nefunkční), jejíž zátopa a hráz zasahuje do úseku řešeného údržbou tohoto BP.
Dotčený úsek Umířovského potoka se nachází v extravilánu k.ú. Hrad Nečtiny, v délce 0,255 km + pozemky zátopy a hráze VN Rybárna. Začátek úseku je na ř.km 1,125 (cca 35 m pod patou stávajícího torza hráze VN Rybárna) po ř.km 1,380 (výtokové čelo propustku přes lesní cestu). Část předmětného úseku toku je upravena stavbou. Jedná se o podélnou úpravu vodního toku, evidovanou od ř.km 1,339 do ř.km 1,780, která je dlouhodobým majetkem LČR. Úsek vodního toku řešený údržbou BP se bezprostředně dotkne stavby v úseku ř.km 1,339 – 1,380 (od začátku stavby až po čelo propustku). Dále řešený úsek vodního toku zahrnuje i historickou vodní nádrž Rybárna (hráz a zátopa), kde je v současné době torzo hráze se zbytky nefunkčních objektů. Bývalá zátopa je bez zadržené vody, hráz je protržená a volně jí protéká Umířovský potok.
V řešeném úseku potoka byly z břehového porostu po obou březích (cca do 6m od koryta) a v místě předpokládané zátopy a příjezdové cesty vybrány a podrobně zaevidovány provozně nebezpečné dřeviny (poškozené, neperspektivní stromy nebo jejich části nebo stromy a křoviny zasahující do profilu toku a nádrže). Ke kácení jsou v rámci řešeného úseku navrženy všechny podrobně inventarizované dřeviny.
V řešeném území byly vybrány a podrobně zaevidovány některé odumřelé, výrazně šikmé a podvládné stromy (pouze provozně nebezpečné), popř. též exempláře s proschlými a prolámanými korunami (ohrožené větrem, sněhem a námrazou) a stromy kácené v rámci budování přístupové cesty, která je součástí obnovy VN.
Celkem bylo zaevidováno 166 ks inv. č. stromů (resp. 198 ks vybraných kmenů, z nichž 77 ks bude káceno LS Plasy, jelikož jsou na lesních pozemcích – tyto nejsou součástí zakázky!) a 5 ks ostatních dřevinných vegetačních prvků – ODVP (částečně kácí LS Plasy – viz PD), u kterých byly navrženy pěstební zásahy, byly zakresleny do situace – číselná řada 1 – 166.
Značení v terénu: Dřeviny či jejich části (jednotlivé vybrané kmeny) navržené ke kácení (mimo prostor plánované přístupové cesty) jsou v terénu vyznačeny vždy 2 fialovými body na kmeni (ze dvou stran jednotlivých kmenů určených ke kácení). Dřeviny navržené ke kácení, v prostoru plánované přístupové cesty, jsou v terénu vyznačeny vždy 2 křížky fialové barvy a zároveň jsou vyznačeny v tabulkových přílohách a v mapové příloze PD. Každá desátá (tj. 10., 20. atd.) a poslední (tj. 166.) inventarizovaná dřevina je označena pořadovým číslem.
Pro přístup na stavbu je předpokládána přístupová cesta po pozemku p.č. 411 (k.ú. Hrad Nečtiny) od Plachtína v délce cca 1 340 m. V případě poškození přístupové cesty (vyjetí kolejí), bude tato cesta v rozsahu, který bude potřeba pro provedení díla uvedena do provozuschopného stavu (např. zaštěrkování výmolů a kolejí) po dohodě s Obcí Nečtiny a investorem akce, tj. LČR, s.p. Úprava pozemku bude protokolárně zpět předána vlastníkovi pozemku. Vzhledem k nemožnosti přístupu na sousední zemědělské pozemky na levém břehu Umířovského potoka z důvodu vyseté ozimé plodiny, není možné v období realizace akce umožnit jejich využití pro přístup k dotčené lokalitě. Z tohoto důvodu se v tomto období doporučuje přístup po pozemcích ve vlastnictví LČR, s.p. (pravý a levý břeh Umířovského potoka s využitím nově budované přístupové cesty) a okrajové části p.p.č. 424 (viz vyjádření pozemkových vlastníků).
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace „BP Umířovský potok ř. km 1,100 – 1,400", kterou vypracovala firma Geo Vision s.r.o., sídlo Chodovnická 472/4, 193 00 Praha 9 (pracoviště: Brojova 16, 326 00 Plzeň), autorizovaný projektant pro územní systémy ekologické stability, ČKA 03 204 RNDr. Ing. Miroslav Hájek a autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská architektura, ČKA 03 363 Ing. Tereza Tomanová, včetně výkazu výměr a přiložených vyjádření a stanovisek.
Zhotovitel bude respektovat podmínky PD a podmínky vyjádření a stanovisek dotčených subjektů a vlastníků pozemků.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a staveb a objektů v korytě potoka.
Dřevní hmotu na pozemcích soukromých vlastníku předá zhotovitel oproti podpisu vlastníkům – provede vyhotovení číselníků a protokolární zápis o předání převzetí dřevní hmoty. Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s. p. bude odkoupena zhotovitelem dle ceníku v příloze smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselník dřevní hmoty dle jednotlivých vlastníků pozemků.
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků za podmínky oznámení zahájení prací, uvedení pozemků do původního stavu a odsouhlaseného zpětného předání a převzetí pozemků vlastníky.
K akci byly vydány následující doklady:
- souhrnné stanovisko OŽP MěÚ Kralovice vydané dne 24. 1. 2018, pod č.j. OŽP/21777/2017 Kou, jehož součástí je závazné stanovisko k zásahu do VKP,
- souhlas obce Nečtiny, č.j. 55/2018, ze dne 10. 1. 2018,
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, s. p., zn. 69615/2017/342/Pa SP-2017/15872, ze dne 8. 1. 2018,
- souhlas Českého rybářského svazu, z.s., Západočeský územní svaz (zn. 597/17), ze dne 7. 12. 2017,
- souhlas Českého rybářského svazu, z.s., Místní organizace Manětín, ze dne 29. 1. 2018,
- souhlasy a podmínky vlastníků pozemků s realizací a vstupy na pozemky: Obec Nečtiny ze dne 19. 1. 2018; Nečtinská zemědělská a.s. ze dne 23. 11. 2017 včetně přílohy č. 1 a ze dne 14. 12. 2017 včetně přílohy č. 1,
Vyjádření k sítím (sdělení, zákresy a podmínky pro práce v ochranných pásmech)
- CETIN (č. j. 696453/17), ze dne 22. 8. 2017,
- Telco Pro Services a.s. (č. j. 0200640005), ze dne 22. 8. 2017,
- ČEZ Distribuce (zn. 0100792987), ze dne 22. 8. 2017,
- GasNet, s.r.o. zastoupený GridServices, s.r.o. (zn. 5001572027), ze dne 22. 8. 2017,
- Vodárna Plzeň (č.j. 795/08/2017), ze dne 23. 8. 2017.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve výše uvedených stanoviscích a vyjádřeních.

Místo plnění: k.ú. Hrad Nečtiny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 115 196 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - PODATELNA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky