Formulář 02 - Oznámení o zakázce

Název formuláře Oznámení o zakázce
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7502011099414


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Lesy České republiky, s.p.
Identifikační číslo:
42196451
Poštovní adresa:
Přemyslova 1106
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
50168
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor zadávání veřejných zakázek
Tel.:
+420 956999245
K rukám:
Ing. František Hloušek
       
E-mail:
99_ozvz@lesycr.cz
Fax:
+420 495262391
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.lesycr.cz
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://zakazky.lesycr.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.lesycr.cz/dns00000006
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
https://zakazky.lesycr.cz/dns00000006
Podrobnější informace uveďte v příloze A
Další informace lze získat:
 
 
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
 
 
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
 
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 
státní podnik

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
lesnictví

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) POPIS
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství (DNS)
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
(vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným zadavatelem
 
Kategorie služeb:
č.
(pro kategorie viz příloha C1)
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika
Kód NUTS CZ0 Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)
Počet
nebo (je-li to relevantní) maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy

Doba platnosti rámcové smlouvy:
v letech: nebo v měsících:
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to relevantní, pouze číselné údaje):
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
   
Měna:
NEBO rozsah:
mezi a
Měna:
Četnost a hodnota zakázek, keré mají být zadány (uveďte pokud je možné):
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky výpočetní a kancelářské techniky a příslušenství za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
30200000-1
 
Další předměty
30234000-8
30232100-5
30120000-6
48820000-2
 
 
 
 
II.1.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
II.1.8) Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
Pokud ano, nabídky mohou být předkládány pro
II.1.9) Informace o variantách
Budou přijímány varianty

II.2) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH ZAKÁZKY
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:
50 000 000
Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a Měna:
II.2.2) Informace o opcích (je-li to relevantní)
Opce
Pokud ano, uveďte popis těchto opcí:
Je-li znám, uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:
v měsících:     nebo dnech:     (ode dne zadání zakázky)  
II.2.3) Informace o obnovení zakázek (je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit
 
Počet možných obnovení (je-li znám):   NEBO rozsah: mezi   a 
 
Je-li známo, uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:
 v měsících:   nebo dnech:    (ode dne zadání zakázky)

II.3) DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY NEBO LHŮTA PRO DOKONČENÍ
Doba trvání v měsících:  48  nebo dnech:   (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení
(dd/mm/rrrr)  
Dokončení
(dd/mm/rrrr)  

ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)

III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Obchodní a platební podmínky budou stanovovány vždy pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému ve smyslu § 95 zákona a to formou závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.. K zadávací dokumentaci je poskytován neomezený, úplný a přímý dálkový přístup na profilu zadavatele.

III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)

III.1.4) Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám
Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek

III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů uvedených v § 53 odst. 1 písm. a) až h) a j) a k) zákona způsobem uvedeným v § 53 odst. 3 zákona, tj. předložením: (i) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, (ii) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení pro předpoklad uvedený v § 53 odst. 1 písm. f) zákona, (iii) potvrzení příslušného orgánu či instituce pro předpoklad uvedený v § 53 odst. 1 písm. h) zákona a (iv) čestného prohlášení pro předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), j) a k) zákona.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání předběžné nabídky);
b) doklad/y o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, tj. účastnit se tohoto dynamického nákupního sytému, resp. splnit veřejné zakázky zadávané v tomto dynamickém nákupním systému.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
III.2.3) Technická způsobilost
 
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením názvu subjektu, kterému bylo zboží dodáno, druhu a rozsahu dodávek a doby realizace dodávek. Přílohou tohoto seznamu musí být: (i) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo (ii) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo (iii) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění, není-li osvědčení dle předchozího bodu možné od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů:
(je-li to relevantní)
Ke splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval v posledních 3 letech alespoň jednu významnou dodávku výpočetní a/nebo kancelářské techniky. Za významnou dodávku zadavatel považuje takovou dodávku, v rámci které zájemce dodal jednomu odběrateli v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců výpočetní a/nebo kancelářskou techniku v celkové hodnotě minimálně 2.000.000,- Kč bez DPH
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)
 
 

III.3) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZAKÁZKY NA SLUŽBY
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi
Pokud ano, uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.1.1) Druh řízení
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Odůvodnění volby urychleného řízení:
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
(užší a jednací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců
   
nebo
Předpokládaný minimální počet
a, je-li to relevantní, maximální předpokládaný počet
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
 
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 

IV.2) KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)
nebo
 
 
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:

IV.3) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
(pokud ano)
         
   
Číslo oznámení v Úř. věst.:
2014/S 200-352706 ze dne 17/10/2014 (dd/mm/rrrr)
 
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst.:
ze dne (dd/mm/rrrr)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům
Datum: 09/04/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)

Dokumentace za úplatu

Pokud ano, uveďte cenu (pouze číselné údaje)
Měna:
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 09/04/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení a soutěžního dialogu)
Datum: (dd/mm/rrrr)    
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány
Jiné:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Do: (dd/mm/rrrr)
NEBO doba trvání v měsících:
48
nebo dnech:
(od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/04/2015 (dd/mm/rrrr)
Čas:
10:00 (hh:mm)
(je-li to relevantní) Místo:
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní)
 
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O OPAKOVÁNÍ ZAKÁZEK (je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku
Pokud ano, uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
(dd/mm/rrrr)
VI.2) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie
Pokud ano, uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
VI.3) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
1) Zadávací dokumentace je přístupná neomezeně na adrese profilu zadavatele uvedené v bodu I.1) tohoto oznámení.
(2) Žádost o dodatečné informace a dodatečné informace budou poskytovány prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na adrese uvedené v bodu I.1) tohoto oznámení https://zakazky.lesycr.cz/.
(3) informace o elektronickém vybavení: Pro práci s elektronickým nástrojem a jeho řádné fungování je nutné mít k dispozici připojení k internetu, nainstalovaný internetový prohlížeč Internet Explorer verze 8 nebo vyšší, Mozilla Firefox, Google Chrome nebo Opera (pro všechny uvedené prohlížeče se doporučuje aktuální verze) a aktuální verzi softwaru Java (ke stažení a instalaci zdarma dostupné na: http://java.com/en/download/index.jsp). Doporučujeme provést "Test nastavení prohlížeče", který naleznete na hlavní stránce elektronického nástroje také bez přihlášení. Manuál k elektronickému nástroji je dostupný všem zájemcům na hlavní stránce elektronického nástroje také bez přihlášení .
(4) Pro zařazení do DNS je nutné předložit předběžné nabídku splňující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a prokázat splnění stanovené kvalifikace.
(5) Hodnotící kritéria budou stanovena vždy pro konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v DNS.

Zadavatel upozorňuje, že podrobný výčet klasifikace předmětu pomoci CPV kódů je uveden v zadávací dokumentaci a to z důvodu, že ve formuláři oznámení zadávacího řízení je seznam na pět samostatných kódů.
VI.4) ODVOLACÍ ŘÍZENÍ
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa:
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec:
Brno
PSČ:
604 55
Stát:
CZ
E-mail:
posta@compet.cz
Tel.:
+420 542167811
Internetová adresa (URL):
http://www.compet.cz
Fax:
+420 542167115

Subjekt odpovědný za mediační řízení (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:

VI.4.2) Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2 NEBO podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa (URL):
Fax:
VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
20/02/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh