Formulář 09 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Název formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7609011045027Toto oznámení je upraveno:
směrnicí 2004/18/ES
směrnicí 2004/17/ES (Veřejné služby)

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL/ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Lesy České republiky, s.p.
Identifikační číslo:
42196451
Poštovní adresa:
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Obec:
Hradec Králové
PSČ:
500 08
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Odbor zadávání veřejných zakázek
Tel.:
+420 956999245
K rukám:
Ing. František Hloušek
       
E-mail:
zakazky@lesycr.cz
Fax:
+420 495262391
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele/zadavatele (URL):
http://www.lesycr.cz
Internetová adresa, na které lze získat dokumenty k zakázce a/nebo další dokumenty (URL):
https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://zakazky.lesycr.cz/vz00007889
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
https://zakazky.lesycr.cz/vz00007889
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
 
 
státní podnik
I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
lesnictví
 
I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ / ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM/ZADAVATELEM
Výzva k podání nabídek č. 2 – provedení pyrotechnického průzkumu
II.2) DRUH ZAKÁZKY
II.3) STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY
Předmětem této veřejné zakázky je provést celoplošný pyrotechnický průzkum v souladu se zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů na stanoveném území v oblasti lokality „Boří les“ a to včetně činností nezbytných či souvisejících s tímto pyrotechnickým průzkumem.
II.4) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
92360000-2
 
Další předměty
 
 
 
 
II.5) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY
Celková plocha 2. etapy pyrotechnického průzkumu činí cca 50,03 ha.
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
4 100 000 Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a
Měna:

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:
IV.2) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem/zadavatelem (je-li to relevantní)
099/2016/136
IV.2.2) Předchozí zveřejnění (oznámení o zakázce) obsahující více informací o dynamickém nákupním systému
Číslo oznámení v Úř. věst.: 2015/S 092-165848 ze dne: 13/05/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.3) Lhůta pro podávání předběžných nabídek na zakázku
Datum: 13/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 13:00 (hh:mm)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány
Jiné:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou v DNS na základě výzvy k podání nabídek a to v zavedeném DNS s názvem - Asanace lesních pozemků kontaminovaných pyrotechnickým materiálem – lokalita Boří les, ev. č. 510530. ev. č. TED 2015/S092 - 165848 ze dne 13.5.2015.
VI.2) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
Datum: 25/08/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh